www.glosmilicza.pl

:: RIO uchwali budżet powiatu
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-02-18 11:19:35)

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w środę 10 lutego wydał negatywną opinię o programie postępowania naprawczego dla powiatu milickiego. Teraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych to RIO, prawdopodobnie w końcówce lutego, uchwali budżet powiatu na 2016 rok.Opinia składu orzekającego RIO jest druzgocąca dla władz powiatu milickiego. RIO miało bowiem do opracowanego przez Zarząd Powiatu budżetu bardzo wiele zastrzeżeń. Głównym powodem wydania negatywnej opinii były wątpliwości i ryzyko związane z osiągnięciem w kolejnych latach zakładanych w programie naprawczym efektów finansowych.

 

Surowa ocena RIO

Jednym z największych zarzutów kolegium RIO było to, że w programie naprawczym powiatu uwzględnione zostały dochody i wydatki planowane do osiągnięcia w 2015 r., a nie faktycznie osiągnięte. Tymczasem, jak podkreśliło RIO, w momencie opracowania programu naprawczego znane były już wyniki finansowe powiatu za ubiegły rok, które zostały uwzględnione w złożonych w RIO sprawozdaniach budżetowych za grudzień 2015 r.

W programie naprawczym powiatu zapisano chociażby dochody ze sprzedaży mienia w 2015 r. w planowanej wysokości 3 mln zł, podczas gdy w rzeczywistości z tego tytułu powiat uzyskał dochód w wys. ok. 1,1 mln zł. RIO wskazuje, że ta różnica sprawia, iż przedstawiona w programie analiza wskaźnikowa jest nieprawidłowa, gdyż przy osiągnięciu założonych wyników finansowych w 2018 roku powiat nadal nie będzie mieścił się w indywidualnym wskaźniku zadłużenia.

Skład orzekający RIO zarzucił ponadto, że w programie naprawczym powiatu nie przedstawiono prawidłowej oceny sytuacji finansowo-płatniczej powiatu. Planowane oszczędności naprawcze wynoszą bowiem 721,9 tys. zł i dotyczą wydatków z tytułu wynagrodzeń (266,6 tys. zł), utrzymania ścieżki rowerowej (107,6 tys. zł), opłat za wieczyste użytkowanie (82,8 tys. zł), kosztów utrzymania dróg powiatowych (150 tys. zł) oraz opłat za ścieki deszczowe i wody roztopowe z dróg (114,9 tys. zł). Członkowie kolegium wskazują, że w przyjętych w programie założeniach wydatki bieżące niezwiązane z obsługą zadłużenia są tylko o 1 proc. niższe od analogicznych wydatków w 2014 roku.

Fachowcy z RIO wytknęli ponadto w programie naprawczym rozmaite błędy merytoryczne. W rozdziale dotyczącym planowanych działań naprawczych w 2018 r. założono pozyskanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia w wys. 1 mln 602 tys. zł, a w innym miejscu zapisany został planowany do pozyskania dochód z tego samego źródła w wys. 1 mln 851 tys. zł. Ponadto w programie zapisano uzyskanie w 2015 r. planowanej nadwyżki budżetowej w wys. 508,5 tys. zł, podczas gdy w rzeczywistości rok 2015 powiat zakończył deficytem w kwocie 595,3 tys. zł.

 

Ryzyko ze sprzedażą mienia

Skład orzekający RIO w wydanej opinii ocenił, że w latach 2017-2018 nie jest możliwy do osiągnięcia założony w programie wzrost dochodów bieżących oraz spadek wydatków bieżących. Niezrównoważone są także planowane do osiągnięcia nadwyżki operacyjne. W 2016 r. miałaby to być kwota 42,2 tys. zł, w 2017 r. – 3 mln 793,7 tys. zł, a w 2018 r. – 2 mln 792,2 tys. zł. Tymczasem najwyższa osiągnięta dotąd przez powiat nadwyżka operacyjna w 2014 r. wyniosła 1 mln 410 tys. zł, a wydatki związane z obsługą długu były wówczas niższe o 312,9 tys. zł od planowanych wydatków na ten sam cel w 2017 r.

Za ryzykowne skład orzekający RIO uznał zawarcie w planie dochodów kwoty w wys. 1 mln 851 tys. zł ze sprzedaży mienia. Tymczasem, jeśli plan ten nie zostanie wykonany, powiatowi grozi ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej.

Ponadto skład orzekający zarzucił władzom powiatu, że w programie naprawczym w ogóle nie odniesiono się do konieczności poniesienia wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach 2012-2014 w wys. ok. 2,1 mln zł.

Skład orzekający RIO w opinii stwierdził, że planowana do osiągnięcia w 2016 r. niska nadwyżka operacyjna w wys. 42,2 tys. zł oraz wysokie uzależnienie wykonania wskaźnika zadłużenia od pozyskanych dochodów ze sprzedaży mienia jest obarczone dużym ryzykiem niezmieszczenia się przez powiat w indywidualnym wskaźniku zadłużenia także po 2017 r. Powołując się na te wszystkie zastrzeżenia, skład orzekający wydał negatywną opinię o programie postępowania naprawczego powiatu milickiego.

– Negatywnie oceniliśmy zawarte w programie naprawczym powiatu milickiego założenia oszczędnościowe. Teraz to RIO ustali za powiat budżet na 2016 rok. Myślę, że powinno się to stać do końca lutego – powiedziała nam przewodnicząca składu orzekająca RIO Joanna Radzieja.

Jak nas poinformował starosta Jan Krzysztofie, wydział finansowo-budżetowy w Starostwie na prośbę RIO przygotowuje materiały dotyczące oszczędności w przedstawionym przez Zarząd Powiatu budżecie, które mają wynieść ok. 1 mln zł. – W czwartek dostarczymy te oczekiwane materiały do RIO. W proponowanym przez nas rozwiązaniu cięcia będą dotyczyć głównie wydatków inwestycyjnych – mówi starosta Jan Krzysztofik.

W 2016 r. na inwestycje Zarząd planował przeznaczyć 991,4 tys. zł. Z tej kwoty 877,8 tys. zł stanowiły planowane wydatki na inwestycje drogowe, 109,6 tys. zł to wydatki inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej, a 4 tys. zł zakup komputerów dla nadzoru budowlanego.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5038