www.glosmilicza.pl

:: Zapłacimy za wody opadowe i roztopowe
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-03-17 14:17:55)

Od 1 czerwca wszyscy właściciele nieruchomości w gminie Milicz, którzy korzystają z kanalizacyjnej sieci deszczowej, mają płacić spółce PGK „Dolina Baryczy” miesięczną opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. Opłata wynosić ma 29 groszy brutto za każdy metr kwadratowy utwardzonej nawierzchni.

 Opłatą mają być objęte nieruchomości na terenie Milicza, Sławoszowic, Wszewilek i Sułowa, czyli tam, gdzie istnieje sieć kanalizacji deszczowej. Płacić ma każdy właściciel nieruchomości dysponujący powierzchnią utwardzoną, z której wody opadowe i roztopowe trafiają do kanalizacji deszczowej. Na podstawie posiadanej bazy danych (w tym map geodezyjnych) spółka kanalizacyjna PGK „Dolina Baryczy” dokonała szczegółowej analizy lokalizacji terenów względem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Według szacunków PGK opłatą objętych zostanie ok. 110 właścicieli nieruchomości posiadających powierzchnie utwardzone. Są to nie tylko drogi, parkingi i place, ale także utwardzone nawierzchnie w obrębie prywatnych posesji.

Do tej pory na terenie gminy Milicz opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych objętych było jedynie 37 podmiotów, w tym m.in. zarządcy dróg – gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jednostki gminne, niektóre jednostki powiatowe, banki, sklepy wielkopowierzchniowe oraz inne podmioty gospodarcze. Obowiązująca obecnie taryfa za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wynosi 45 gr brutto (42 gr netto + 8 proc. VAT). Od 1 czerwca miesięczna opłata ma wynosić 29 gr brutto za 1 m kw. (27 gr + 8 proc. VAT).

– W rozliczeniach ujęliśmy wszystkie powierzchnie utwardzone na terenie gminy Milicz, z których wody opadowe i roztopowe trafiają do kanalizacyjnej sieci deszczowej – informuje prezes Sabina Misiak ze spółki kanalizacyjnej PGK „Dolina Baryczy”. Do wszystkich właścicieli nieruchomości posiadających powierzchnie utwardzone PGK rozesłało już pisma z załączonym wzorem oświadczenia, w którym właściciele sami mieli zadeklarować, z jakiej powierzchni wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. W oparciu o te oświadczenia spółka PGK będzie podpisywać umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz naliczać comiesięczną opłatę.

– Niestety, odzew na nasze pisma jest niewielki, choć są podmioty, które rozumieją korzyści z funkcjonującej sieci kanalizacji deszczowej, a tym samym potrzebę płacenia za wykonane przez spółkę usługi związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Wielu prywatnych przedsiębiorców ma obawy przed złożeniem oświadczenia, a następnie zawarciem umowy, uważając, że opłata jest zbyt wysoka i twierdząc, że skłonni byliby płacić, gdyby opłata za 1 m kw. powierzchni oscylowała w granicach 5 groszy. Jest to jednak zdecydowanie poniżej faktycznie ponoszonych przez PGK kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej – mówi prezes Sabina Misiak i dodaje: – Wiem, że właściciele nieruchomości traktują opłatę za wody opadowe i roztopowe jak kolejny podatek, jaki jest na nich nakładany, jednak nie należy zapominać, że użytkują oni wybudowaną przez nas sieć kanalizacji deszczowej, dzięki której ich nieruchomości nie są zalewane podczas opadów czy roztopów.

Aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z opłatami za wody opadowe i roztopowe, spółka PGK w piątek 18 marca o godz. 10 organizuje w swojej siedzibie na milickim Rynku spotkanie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5046