www.glosmilicza.pl

:: Nestoruk przepytał skarbnika i burmistrza
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-06-02 09:39:48)

Członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miliczu na posiedzeniu 24 maja analizowali wykonanie budżetu gminy na 2015 rok, co stanowi podstawę do wydania opinii w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Piotrowi Lechowi.



W posiedzeniu uczestniczyło tylko 2 członków komisji – Dominika Ugorek, Andrzej Nestoruk, natomiast przewodniczący Arkadiusz Tutak oraz Piotr Boliński byli nieobecni. Obecna była natomiast przewodnicząca Rady Halina Smolińska oraz radny Mariusz Owczarek. W posiedzeniu komisji wzięli udział także burmistrz Piotr Lech, wiceburmistrz Sławomir Strzelecki i skarbnik Tadeusz Ciesielski, którzy udzielali radnym dodatkowych wyjaśnień.

Obrady prowadziła radna Ugorek, natomiast zarys opinii w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy przedstawił radny Nestoruk.

Wynik więcej niż dobry

Rok 2015 był dla gminy Milicz bardzo specyficzny, gdyż gmina rozpoczęła go z bardzo dużym zadłużeniem – niezapłacone z 2014 r. rachunki opiewały na łączną kwotę ok. 10 mln zł, z czego prawie 3 mln zł stanowiły zobowiązania przeterminowane. Z tego też powodu budżet na 2015 r. skonstruowano bardzo ostrożnie – dochody pierwotnie opiewały na 75 mln 451 tys. zł, a wydatki na 71 mln 512 tys. zł. W ciągu roku, w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów, budżet zwiększono o kilkanaście milionów – do kwoty 87 mln 677 tys. zł po stronie dochodów oraz do kwoty 86 mln 524 tys. zł po stronie wydatków. Ostatecznie realizacja budżetu wyniosła 95,38 proc. po stronie dochodów (83 mln 623 tys. zł) oraz 96,25 proc. po stronie wydatków (83 mln 282 tys. zł). – To wynik więcej niż dobry – stwierdził radny Nestroruk, dodając, iż zwiększenie w ciągu roku dochodów było wynikiem głównie pozyskania środków zewnętrznych w wys. ponad 6 mln zł. Radny wskazywał też, że w 2015 r. po raz pierwszy zaplanowano na realnym poziomie dochody majątkowe, które wyniosły 11 mln 379 tys. zł, z czego 2 mln 466 tys. zł uzyskano ze sprzedaży mienia gminnego, co stanowiło aż 109,62 proc. pierwotnego planu.

Nestoruk podkreślał również, że w 2015 r. zmniejszyło się ogólne zadłużenie gminy o 3 mln 707 tys. zł – z 41 mln 599 tys. zł do 37 mln 892 tys. zł, co w głównej mierze było wynikiem spłaty zobowiązań wymagalnych z poprzedniego roku w wys. 2 mln 546 tys. zł. Zmniejszyło się tym samym procentowe zadłużenie gminy w stosunku do uzyskanych dochodów – z 57,22 proc. na koniec 2014 r. do 45,31 proc. na koniec 2015 r.

Więcej zaległości

Przy analizowaniu wykonania budżetu za 2015 r. komisja rewizyjna badała też ściągalność należności przez gminę. Na koniec roku z tytułu opłat podatkowych i czynszowych zaległości wyniosły 4 mln 197 tys. zł, podczas gdy na koniec 2014 r. była to kwota 3 mln 648 tys. zł, czyli o 549 tys. zł niższa. Główna część zaległości, w wys. 1 mln 588 tys. zł, to skutek upadłości w latach 2013-2014 kilku firm na terenie gminy Milicz, z czego ok. 500 tys. zł to kwota nie do ściągnięcia. Tu radny Nestoruk stwierdził, że przy konstruowaniu kolejnych budżetów władze gminy powinny mieć na uwadze tego typu nieściągalne kwoty i nie powinny ujmować ich po stronie wydatków.

Natomiast plusem według radnego jest poprawa ściągalności zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych – na koniec 2015 r. zaległości wynosiły 753,4 tys. zł, podczas gdy na koniec 2014 r. była to kwota 926,6 tys. zł.

Komisja miała też zastrzeżenia do wysokości zobowiązań niewymagalnych, które na koniec 2015 r. wyniosły 5 mln 319 tys. zł. Jak wskazywał radny Nestoruk, kwota ta była co prawda niższa niż na koniec 2014 r. (6 mln 940 tys. zł), jednak nie jest to poziom, który należałoby uznać za optymalny i należałoby dążyć do jego obniżenia. Zobowiązania niewymagalne, jakie powstają na koniec roku, obciążają bowiem budżet roku kolejnego.

Były też płatności przeterminowane

Pod koniec 2015 r. gmina Milicz miała też 380,6 tys. zł zobowiązań przeterminowanych, które skutkują koniecznością zapłaty odsetek karnych. Jak podkreślił Andrzej Nestoruk, posiadanie zobowiązań wymagalnych może być naruszeniem dyscypliny finansów przez gminę.

W sprawie zobowiązań wymagalnych obszerne wyjaśnienia złożył skarbnik Ciesielski. Jak mówił główną pozycją tych zobowiązań jest faktura za prąd na kwotę ok. 185 tys. zł, z czego 143 tys. zł - za prąd pobierany przez krytą pływalnię. Fakturę tę energetyka wystawiła w listopadzie za cały rok, podczas gdy zgodnie z umową faktury powinny być wystawiane co miesiąc. Jak mówił skarbnik, gmina nie spodziewała się, że będzie musiała zapłacić tak dużą kwotę pod koniec roku.

Kolejną dużą pozycją jest faktura z 2014 r. na ponad 40 tys. zł wystawiona gminie przez spółkę OSiR za wydanie ostatniego w 2014 r. darmowego dodatku gazety samorządowej „Tygodnik Milicki” za burmistrza Wybierały. Według słów skarbnika jest to faktura sporna, którą jednak OSiR zaksięgował już sobie w 2014 r. po stronie dochodów. Skarbnik wstrzymał jednak wypłatę, gdyż na finansowanie „Tygodnika” z budżetu gminy w 2014 r. zaplanowane było w budżecie 200 tys. zł, a owe 40 tys. zł tę pulę już przekroczyło. Wyjaśnienia skarbnika podsumował radny Nestoruk, stwierdzając, że w tym przypadku głównym winowajcą jest były prezes spółki OSiR, który tę fakturę wystawił. W sprawie faktury OSiR-u głos zabrał też burmistrz Lech, informując, że również i on wstrzymał w 2015 r. uregulowanie tej kwoty za wydawanie gazety samorządowej. – Była to bowiem działalność niezgodna z prawem, nielegalna i mam wątpliwości, czy gmina może taką działalność finansować – podsumował burmistrz.

Komisja rewizyjna zwróciła też uwagę, że w 2015 r. doszło do przekroczenia ustalonych limitów wydatków na łączną kwotę 216,1 tys. zł, co – jak podkreślił Andrzej Nestoruk – nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, gdyż limity te ustala Rada Miejska i organ wykonawczy powinien ich przestrzegać.

Komisja rewizyjna miała też zastrzeżenia do wykorzystania funduszu sołeckiego za 2015 r. Do końca roku gmina nie zapłaciła bowiem wszystkich faktur przedłożonych przez sołectwa na łączną kwotę 87,5 tys. zł. Wskutek tego gmina nie będzie mogła ubiegać się o zwrot z budżetu państwa części tych kosztów w kwocie 33,1 tys. zł (37,83 proc.), co jest ewidentną stratą dla gminy. Skarbnik wyjaśniał, że faktury te zostały przez sołtysów przekazane do Urzędu pod koniec roku, niektóre nawet 30 grudnia, i już za późno było na ich zapłacenie. Tu radny Nestoruk poradził, aby gmina wyznaczyła sołtysom jakiś „sztywny” termin przekazywania faktur, aby można je uregulować do końca roku.

Więcej na podróże służbowe i cudze porządki

Komisja rewizyjna zwróciła też uwagę, że w 2015 r. na krajowe i zagraniczne podróże służbowe gmina wydała ponad 101 tys. zł – 77,4 tys. zł na podróże krajowe i 24,1 tys. zł na podróże zagraniczne, podczas gdy w latach poprzednich przeznaczano na wszystkie podróże służbowe kwoty rzędu 40 tys. zł. Burmistrz pytany, co spowodowało tak znaczący wzrost wydatków, poinformował, że w przypadku podróży krajowych nastąpił w 2015 r. m.in. ożywiony ruch urzędników na trasie Milicz–Wrocław związany z pozyskiwaniem dla gminy unijnych funduszy. – Gmina ma tylko jedno auto służbowe, więc pracownicy korzystają z własnych samochodów i wówczas należy im się kilometrówka – wyjaśniał. Natomiast podróże zagraniczne związane są z realizacją kontaktów z Ukrainą w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, a także kontaktów z Lohr, które wcześniej w kwocie 20 tys. zł finansowane były przez milickie stowarzyszenie „Fundacja dla Doliny Baryczy”.

Inne zastrzeżenia komisji dotyczyły wykonywania przez gminny ZUK prac porządkowych na terenie Milicza na gruntach nienależących do gminy – wzdłuż drogi krajowej, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oraz przy zalewie przy ul. Wojska Polskiego, który należy do powiatu. Na wykonywanie tych prac gmina nie zawarła żadnego porozumienia, a tymczasem pośrednio je finansowała, gdyż płacił za nie ZUK z dotacji otrzymanej z budżetu gminy. W sumie poniesione koszty wyniosły 21,9 tys. zł. – Nie może być tak, że gmina wykonuje cudze zadania, ponosi koszty, a nie ma na to żadnej umowy – stwierdził Nestoruk, dodając, że w przypadku porządków przy zalewie gmina podpisała z powiatem taką umowę dopiero w tym roku. Natomiast w przypadku utrzymania porządku wzdłuż drogi krajowej takiej umowy do tej pory nie ma. Burmistrz Lech wyjaśniał, że w przypadku GDDKiA takiej umowy nie będzie, bo zarządca nie jest zainteresowany jej podpisaniem, gdyż w ślad za tym musiałby przekazać gminie także pieniądze na utrzymanie zieleni wzdłuż krajówki. – Droga krajowa jest w oczach przejeżdżających kierowców wizytówką Milicza, więc musi być zadbana – argumentował burmistrz.

W sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 r. komisja rewizyjna zbierze się jeszcze 7 czerwca i wówczas ostatecznie podejmie decyzję, jaka będzie jej opinia na temat udzielenia absolutorium burmistrzowi. Ze wstępnego opracowania, jakim członkowie komisji posługiwali się przy analizowaniu wykonania budżetu, wynika jednak, że komisja rewizyjna wyda opinię pozytywną z uwagami.

Grażyna Szczepaniak-Antosik




adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5076