www.glosmilicza.pl

:: Cztery zawiadomienia do prokuratury
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-03-02 10:56:26)

Radni opozycji na sesji Rady Powiatu w czwartek 23 lutego publicznie zapowiedzieli złożenie czterech zawiadomień do Prokuratury na występujące w powiecie nieprawidłowości. Pierwsze zawiadomienia zostały wysłane do prokuratury w poniedziałek 27 lutego.Zapowiedzi złożenia zawiadomień do prokuratury złożyli na sesji radni Paweł Wybierała, Dorota Folmer i Piotr Zajiczek. 27 lutego radny Wybierała wysłał do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Pierwsze zawiadomienie dotyczy niezłożenia w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Ziemia Milicka, co jest złamaniem art. 586 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten mówi, że kto będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wniosek o postawienie spółki w stan upadłości został złożony 26 stycznia przez nowego prezesa spółki Ziemia Milicka Adama Chołodeckiego. Radny Wybierała, powołując się na publikacje medialne oraz publiczne wystąpienia starosty Krzysztofa Osmelaka, wskazuje, że taki wniosek powinien był złożony przez ówczesny zarząd spółki dużo  wcześniej.
Drugie zawiadomienie dotyczy podejrzenia złamania art. 296 kodeksu karnego mówiącego o nadużyciu zaufania. Przepis ten mówi, że kto będąc zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Radny Wybierała wskazuje w zawiadomieniu, że w związku z niedopełnieniem obowiązków powiat milicki został narażony na znaczną szkodę majątkową polegającą na dwukrotnym zapłaceniu za te same prace wykonane podczas inwestycji budowy sali gimnastycznej przez I LO w Miliczu.
W obu przypadkach w związku z udziałem w sprawie władz samorządowych powiatu milickiego radny wnosi o wyłączenie z dochodzenia Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Pod zawiadomieniami oprócz radnego Pawła Wybierały podpisali się także radni Dorota Folmer, Janusz Łabuda, Krystyna Patalas, Mirosław Drobina i Piotr Zajiczek.
Na sesji 23 lutego zapowiedzi złożenia kolejnych zawiadomień do prokuratury złożyli także radni Piotr Zajiczek i Dorota Folmer. Radna Folmer zapowiedziała złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, które polega na niegospodarności i nienależytym wykonywaniu powierzonych obowiązków, niewłaściwym gospodarowaniu mieniem publicznym. Radna na sesji podkreślała, że w przygotowanym zawiadomieniu dokładnie opisze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przez komisję rewizyjną oraz przekaże Prokuraturze protokoły z posiedzeń komisji i sesji, podczas których prezesi Fundacji mówili o bałaganie księgowym i brakach w dokumentacji w zarządzanej przez siebie organizacji oraz nieprowadzeniu przez wiele lat ewidencji mienia.
Radny Piotr Zajiczek zgłosi natomiast do prokuratury zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości przy przebudowie drogi powiatowej we Wszewilkach. Radny podejrzewa, że przedstawiciele Starostwa podpisali protokół odbioru końcowego inwestycji, gdy trwały jeszcze prace budowlane na odcinku od skrzyżowania na Pomorską do przejazdu kolejowego. O swoich podejrzeniach radny mówił już publicznie na sesji w październiku 2016 r.
Bartosz Jakubowskiadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5229