www.glosmilicza.pl

:: Raport oddziaływania i WON z Doliny Baryczy
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-06 13:33:34)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz milicki sanepid wydały opinię o konieczności sporządzenia pełnego raportu oddziaływania na środowisko przez firmę z Siemianowic Śl., która w Sławoszowicach chciałaby postawić zakład przetwarzania zanieczyszczonych tworzyw sztucznych.

Obie instytucje – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu – stwierdziły, że w przypadku zakładu przetwarzania zanieczyszczonych tworzyw sztucznych w Sławoszowicach konieczne jest sporządzenie pełnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które uwzględniać będzie wszystkie wymogi zapisane w art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jak nam powiedział burmistrz Piotr Lech, wyda on teraz postanowienie administracyjne obligujące firmę Polimer Inno Tech z Siemianowic Śląskich do sporządzenia wymaganego raportu. Siemianowicka firma zamierza w Sławoszowicach przetwarzać 3,6 tony zanieczyszczonych odpadów z tworzyw sztucznych z zastosowaniem technologii na zimno.
O wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanej w Sławoszowicach inwestycji na terenie dawnego zakładu Uretapol oraz o wskazanie ewentualnego zakresu tego raportu wystąpił 16 marca do obu instytucji burmistrz Piotr Lech, do którego firma Polimer Inno Tech wystąpiła 1 lutego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Jednocześnie w publicznym oświadczeniu zamieszczonym niedawno na łamach naszego gazety burmistrz Lech zapewnił, że nigdy nie pozwoli (cyt.) „na uruchomienie na Ziemi Milickiej zakładu szkodzącego temu, co mamy najcenniejsze, naturze (...)”, natomiast (cyt.) „wszystkie inicjatywy gospodarcze, ale nieszkodzące środowisku naturalnemu, są w naszej gminie mile widziane i mogą liczyć na wsparcie, bo to nowe miejsca pracy”.
To dopiero początek drogi
Artykuł 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zawiera pełne spektrum czynników, które należy wziąć pod uwagę przy badaniu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Raport powinien m.in. zawierać opis planowanego przedsięwzięcia wraz z zastosowanym procesem produkcyjnym, wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza, wody gruntowe, glebę, otaczający krajobraz, poziom hałasu, ilość produkowanych odpadów oraz odprowadzanych ścieków wraz z wyszczególnieniem, co one zawierają, a także wyszczególnienie uciążliwości, jakie będą występować w trakcie funkcjonowania zakładu, w tym wzmożony ruch drogowy itp. W przypadku gminy Milicz, która leży na terenie Parku Krajobrazowego oraz w dużej części objęta jest programem Natura 2000, raport powinien też uwzględniać obostrzenia wynikające z istnienia elementów środowiska objętych ochroną. 
Jak nam powiedziała kierownik Ewa Bezpałko-Szmigiel z wydziału ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Miliczu, sporządzenie pełnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko trwa kilka miesięcy i stanowi dopiero początek administracyjnej drogi do ewentualnego rozpoczęcia realizacji inwestycji. Bowiem, gdy raport zostanie sporządzony, rozpocznie się etap uzgadniania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska warunków, na jakich może powstać i funkcjonować planowane w Sławoszowicach przedsięwzięcie. Uzgodnienia te będą wiążące dla burmistrza gminy Milicz, który ostatecznie wyda decyzję w sprawie planowanej inwestycji. 
Raport oddziaływania na środowisko sporządzany jest na koszt wnioskodawcy, w tym przypadku firmy Polimer Inno Tech. – To od tej firmy teraz zależy, czy raport w ogóle powstanie. Nie wiem, czy się na to zdecyduje – powiedział naszej gazecie burmistrz Lech. Bez raportu sprawa budowy zakładu przetwarzania sztucznych odpadów umrze śmiercią naturalną. 

WON z Doliny Baryczy
Informacja o planowanej budowie tego typu zakładu w Sławoszowicach wzburzyła lokalną społeczność. Z inicjatywy jednego z mieszkańców, w sąsiedztwie którego zakład miałby powstać, zawiązano stowarzyszenie W Obronie Natury z Doliny Baryczy, w skrócie „WON z Doliny Baryczy”. Jak nas poinformowano w stowarzyszeniu, mieszkańcy Sławoszowic i okolicy uznali, że trzeba się zorganizować, by wspólnie przeciwdziałać powstaniu zakładu, „mając na uwadze sytuację z przyszpitalną spalarnią, która okazała się ekologiczną katastrofą i zmorą miliczan”. Przedstawicielem stowarzyszenia jest Henryk Lech z Rudy Milickiej, właściciel biura rachunkowego Leksus w Miliczu. Stowarzyszenie, którego siedziba mieści się przy ul. Szosowej 4 w Sławoszowicach, wystąpiło do milickiego starosty o dokonanie wpisu do ewidencji. Obecnie stowarzyszenie liczy blisko 30 członków, a w najbliższym czasie planuje otwarte spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych wstąpieniem w jego szeregi. 
Stowarzyszenie WON z Doliny Baryczy próbuje przeciwdziałać powstaniu w Sławoszowicach zakładu przetwarzania zanieczyszczonych tworzyw sztucznych, wysyłając apele z prośbą o pomoc do organów administracji publicznej, posłów i organizacji pozarządowych oraz nagłaśniając sprawę w ogólnopolskich mediach – telewizji, radiu, gazetach. „Robimy wszystko, aby decydenci na różnych szczeblach wzięli pod uwagę opinię społeczną w tej sprawie, dlatego wystąpiliśmy o przyznanie statusu strony w rozumieniu kpa” – poinformował nas drogą mailową jeden z członków stowarzyszenia, dodając: (...) Nie chodzi nam o zablokowanie wszelkich inwestycji w powiecie milickim, ale o racjonalny i spójny plan rozwoju zgodny z wizerunkiem Milicza, w którym podkreśla się nieustannie piękno i naturalność tych ziem, po czym umiejscawia się tu kolejne przykłady przeczące kompletnie turystycznym walorom naszej miejscowości. Abstrahując już od przykładu przyszpitalnej spalarni, która miała nie zagrażać mieszkańcom, być w zgodzie z programem ochronnych Natura 2000, a stała się symbolem absurdu i hipokryzji milickich władz. Boimy się, że historia może się powtórzyć, (...)”.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5243