www.glosmilicza.pl

:: Gmina Milicz z dużym zadłużeniem
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-20 09:50:40)

Na koniec 2016 roku zobowiązania bieżące gminy Milicz wyniosły 7 mln 572 tys. zł, z czego 1 mln 848 tys. zł to płatności przeterminowane. Z kolei zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów zamknęły się w kwocie 38 mln 200 tys. zł.

Dochody gminy Milicz w 2016 r. wyniosły 93 mln 912 tys. zł przy planowanych dochodach w wys. 97 mln 560 tys. zł. Natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 94 mln 607 tys. zł przy planowanych wydatkach w wys. 98 mln 274 tys. zł. Z tej kwoty gmina wydała na inwestycje 7 mln 539 tys. zł, co stanowi ok. 8 proc. wszystkich poniesionych wydatków.
Pierwotnie budżet gminy na 2016 r. zakładał uzyskanie na koniec roku nadwyżki w wys. 1 mln 86 tys. zł, jednak w trakcie roku Rada Miejska dokonała zmian w budżecie, zwiększając wydatki o 16,3 mln zł, a dochody o 14,5 mln zł, przez co zamiast nadwyżki budżetowej zdecydowano się na deficyt w kwocie 714 tys. zł; deficyt ten wyniósł ostatecznie na koniec roku 686,5 tys. zł. Rada Miejska wyraziła też zgodę na zaciągnięcie przez burmistrza kredytu w wys. 1,8 mln zł. Tym samym zobowiązania długoterminowe gminy Milicz wyniosły na koniec roku 38,3 mln zł, z czego 36,4 tys. zł to obligacje wyemitowane przez gminę, natomiast 1,8 mln zł to zaciągnięty kredyt. W ciągu roku gmina spłaciła 1,1 mln zł zaciągniętych pożyczek oraz kredytu, a także poprzez wykup wyemitowanych wcześniej obligacji. Gmina wydała też 1 mln 752 tys. zł na obsługę długu, na co składały się odsetki od wyemitowanych obligacji oraz od kredytów i pożyczek.

Najwięcej z podatków i opłat
Z pozyskanych dochodów w wys. 93 mln 912 tys. zł największą pozycję stanowiły dochody z podatków i lokalnych opłat, które w sumie wyniosły 36 mln 407 tys. zł. W tej kwocie 15 mln 268 tys. zł stanowił procentowy (37,79 proc.) udział w podatkach od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego, 150 tys. zł – procentowy udział w podatkach od firm działających na terenie gminy, 20 mln 988 tys. zł – dochody z lokalnych podatków i opłat, w tym 13 mln 739 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości, 842 tys. zł z tytułu podatku rolnego, 629 tys. zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz 598 tys. zł z tytułu podatku leśnego. Natomiast za odbiór śmieci zebrano w sumie 2 mln 685 tys. zł przy zakładanych dochodach 3 mln 602 tys. zł, co stanowi 74,5 proc. planowanych wpływów.
Inną znaczącą pozycją pozyskanych dochodów była subwencja w wys. 25 mln 25 tys. zł otrzymana z budżetu państwa, z czego 18 mln 900 tys. zł stanowiła subwencja oświatowa, a 6 mln 176 tys. zł tzw. część wyrównawcza. Gmina otrzymała ponadto z budżetu państwa dotację w wys. 24 mln 49 tys. zł na realizację zadań zleconych, z czego 12 mln 828 tys. zł było przeznaczone na wypłatę pieniędzy z programu „Rodzina 500+”, 9 mln 597 tys. zł na świadczenia rodzinne, a 1 mln 41 tys. zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego. Kolejna dotacja w wys. 2 mln 855 tys. zł przeznaczona była na realizację zadań własnych gminy, w tym m.in. na dofinansowanie wychowania przedszkolnego (1 mln 14 tys. zł), zasiłki stałe (601 tys. zł), utrzymanie OPS-u (320 tys. zł), dożywianie dzieci i dorosłych (220 tys. zł), pomoc socjalną dla uczniów (134 tys. zł), czy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego (128 tys. zł). 
Natomiast dochody majątkowe gminy Milicz wyniosły w ub. roku 4 mln 4 tys. zł przy zakładanych dochodach w wys. 5 mln 110 tys. zł. Na dochody majątkowe złożyła się m.in. sprzedaż gminnego mienia za 2 mln 315 tys. zł, co stanowi 67,7 proc. planu wynoszącego 3 mln 420 tys. zł, oraz pozyskane dofinansowanie zewnętrzne na gminne inwestycje w wys. 1 mln 482 tys. zł, co stanowi 102,3 proc. zakładanego planu. 
Gmina ponadto pozyskała kwotę 1 mln 572 tys. zł z różnych opłat, w tym m.in. 654 tys. zł z najmu i dzierżawy swoich obiektów, 146 tys. zł za usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej, czy 113 tys. zł w postaci odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat.

Na co wydano pieniądze
Najpoważniejszymi wydatkami gminy Milicz były – jak co roku – wydatki na oświatę i wychowanie, które wyniosły w sumie 31 mln 391 tys. zł. Z tej kwoty na utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 14 mln 435 tys. zł (w tym 365 tys. zł na inwestycje), na utrzymanie gimnazjów przekazano 7 mln 446 tys. zł, z czego 951 tys. zł otrzymały w formie dotacji gimnazja niepubliczne Ad Astra i ITI, na utrzymanie przedszkoli wydano 4 mln 51 tys. zł, w tym 2 mln 9 tys. zł otrzymały w formie dotacji przedszkola niepubliczne, na przedszkole specjalne działające przy MSPDiON wydano 1 mln 788 tys. zł, na utrzymanie niepublicznego punktu przedszkolnego przekazano 74 tys. zł, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kosztowało 424 tys. zł, utrzymanie szkoły muzycznej – 699 tys. zł, dowóz uczniów do szkół – 961 tys. zł, dodatkowe zajęcia w szkołach wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 857 tys. zł, stołówki szkolne – 555 tys. zł. 
Równie znaczącą pozycją w gminnych wydatkach były wydatki związane z pomocą społeczną, które zamknęły się w kwocie 27 mln 156 tys. zł. Najwięcej, bo 12 mln 902 tys. zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, w ramach którego wypłacono w sumie 27.334 świadczenia po 500 zł miesięcznie na dziecko. Na zasiłki rodzinne wydano 2 mln 275 tys. zł, na dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 mln 101 tys. zł, na świadczenia opiekuńcze – 3 mln 743 tys. zł, na becikowe – 203 tys. zł, na dodatki mieszkaniowe – 137 tys. zł, na dom pomocy społecznej – 859 tys. zł, na wspieranie rodziny – 79 tys. zł, na usługi opiekuńcze – 150 tys. zł, na żłobki – 229 tys. zł, na kluby dziecięce – 26 tys. zł, na dożywianie dzieci i dorosłych – 367 tys. zł, na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Chatka Puchatka” w Miliczu – 168 tys. zł. Zadania związane z pomocą społeczną realizowane były zarówno przez wydział świadczeń rodzinnych w Urzędzie Miejskim, jak i przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego koszt utrzymania wyniósł w 2016 r. 1 mln 145 tys. zł, z czego na płace przeznaczono 1 mln 29 tys. zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztowała w 2016 r. gminę Milicz 9 mln 136 tys. zł, z czego 3 mln 892 tys. zł to koszty odbioru odpadów z terenu gminy (przy wpływie od mieszkańców w wys. 2 mln 685 tys. zł), 1 mln 754 tys. zł stanowiły gminne dopłaty do ścieków, 1 mln 314 tys. zł kosztowało oświetlenie uliczne na terenie gminy, 761 tys. zł – utrzymanie zieleni, 563 tys. zł – oczyszczanie miasta i wsi, 168 tys. zł – utrzymanie PSZOK-u w Stawcu.
Dużą pozycją w gminnych wydatkach były też koszty utrzymania administracji, które w sumie wyniosły 8 mln 545 tys. zł. Z tej kwoty na utrzymanie Urzędu Miejskiego wydano 6 mln 529 tys. zł, gdzie 4 mln 884 tys. zł stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Na promocję gminy wydano ok. 800 tys. zł, choć pierwotny plan rocznych wydatków na ten cel zakładał jedynie kwotę 258 tys. zł, lecz w ciągu roku pula pieniędzy została zwiększona do 800,2 tys. zł. Promocja obejmowała m.in. koszty organizacji następujących imprez: 15-lecie partnerstwa z Lohr za 54,1 tys. zł, międzynarodowy wyścig kolarski za 40 tys. zł, festiwal karpia za 36,9 tys. zł, American Cars Mania za 35 tys. zł, Święto Konstytucji 3 Maja za 16,3 tys. zł, Jarmark Bożonarodzeniowy za 18 tys. zł, impreza „Magia tańca” za 15,5 tys. zł, koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen za 8 tys. zł czy trening siatkarski z M. Możdżonkiem za 6,2 tys. zł. Wydano ponadto 189,7 tys. zł na zakup materiałów związanych z promocją, 40,9 tys. zł na zakup tablic informacyjnych i banerów związanych z organizowanymi imprezami, 44,4 tys. zł na opłacenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie, 52,6 tys. zł na ogłoszenia i reklamy w prasie i radiu, 61,2 tys. zł z tytułu składek członkowskich w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (33,1 tys. zł) oraz w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy (26,6 tys. zł), a także 7,1 tys. zł na zakup akcesoriów związanych z jarmarkiem bożonarodzeniowym i wielkanocnym, 5 tys. zł na zakup instrumentów dla gminnej orkiestry oraz 4,4 tys. zł na zakup pucharów i medali.
Usługi prawne świadczone na rzecz Urzędu Miejskiego kosztowały 215,5 tys. zł, z czego 60,5 tys. zł to usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT. Kolejna pozycja wydatków to 101,7 tys. zł opłat abonamentowych m.in. za systemy komputerowe, 104,8 tys. zł za usługi telekomunikacyjne, 243 tys. zł za energię elektryczną, 64 tys. zł z tytułu prowizji bankowych, 63,6 tys. zł za usługi pocztowe. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to również 386 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym komputerów, drukarek, tonerów itp. za kwotę 79,7 tys. zł, mebli do nowo wyremontowanych pomieszczeń za 27,9 tys. zł, paliwa do samochodu służbowego za 20,5 tys. zł czy sprzętu elektronicznego. Ponadto wydano 103 tys. zł na podróże służbowe, w tym 90,6 tys. zł na podróże krajowe i 12,4 tys. zł na podróże zagraniczne. Zapłacono też 40,5 tys. zł kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, głównie kosztów egzekucji podatkowych. 
Na diety radnych Rady Miejskiej wydano 279,9 tys. zł, na diety i prowizje dla sołtysów – 123,5 tys. zł, na podróże służbowe sołtysów – 19,3 tys. 
W ramach administracji publicznej wydano ponadto 544 tys. zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez USC, przez wydział spraw obywatelskich oraz przez ewidencję działalności gospodarczej. Z tej kwoty na płace dla pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 513 tys. zł. 
Na modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych gmina Milicz wydała w 2016 r. 4 mln 599 tys. zł, w tym 3 mln 273 tys. zł na inwestycje drogowe. Bieżące utrzymanie gminnych dróg obejmowało m.in. równanie i wałowanie dróg gruntowych za kwotę 595 tys. zł, zakup materiałów na remonty dróg za kwotę 217,3 tys. zł, remonty dróg za kwotę 455,7 tys. zł oraz 61,6 tys. zł za usługi remontowe i projektowe. Na gospodarkę mieszkaniową gmina wydała z kolei 1 mln 551 tys. zł, z czego 355 tys. zł przeznaczono na inwestycje, a 936 tys. zł na utrzymanie obiektów komunalnych, w tym lokali mieszkalnych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kosztowały gminę 1 mln 555 tys. zł, z czego 1 mln 58 tys. zł wydano na inwestycje, 366 tys. zł przekazano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, 44,4 tys. zł na sfinansowanie 1 etatu dzielnicowego w KPP Milicz, 82,7 tys. zł na zarządzanie kryzysowe, w tym 16,7 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ochrona zdrowia kosztowała natomiast gminę 426 tys. zł, z czego ok. 423 tys. zł wydano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na kulturę gmina wydała 2 mln 416 tys. zł, z czego 900 tys. zł otrzymał Ośrodek Kultury w Miliczu, 708 tys. zł przekazano Bibliotece Publicznej w Miliczu, na inwestycje wydano 190 tys. zł, na remonty i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 100 tys. zł, na remonty i wyposażenie – 345 tys. zł. Natomiast realizacja zadań związanych ze sportem kosztowała w ub. roku 1 mln 957 tys. zł. Z tej kwoty 900 tys. zł przeznaczono na inwestycje, 553 tys. zł na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, 403 tys. zł na dopłaty za korzystanie przez młodzież z obiektów sportowych i na organizację sportowych imprez oraz 50 tys. zł na nagrody dla sportowców. 

Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5249