www.glosmilicza.pl

:: Komu włodarze umorzyli podatki
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-08-17 09:35:59)

W 2016 roku burmistrz Piotr Lech umorzył podatki i inne lokalne opłaty przekraczające 500 zł na łączną kwotę 262,9 tys. zł. W przypadku wójta Andrzeja Białego była to kwota 6,1 tys. zł, a w przypadku wójta Ignacego Miecznikowskiego kwota 3,7 tys. zł.

Do wyłącznej kompetencji włodarzy gmin należy umarzanie, odraczanie bądź rozkładanie na raty lokalnych podatków i opłat w przypadku ważnego interesu podatnika, za którym kryją się głównie trudności finansowe. W ubiegłym roku włodarze wszystkich trzech naszych gmin skorzystali z tego prawa. 

W gminie Milicz
Burmistrz Piotr Lech umorzył podatki i opłaty przekraczające 500 zł w 8 przypadkach – 5 podmiotom oraz 3 osobom fizycznym – na łączną kwotę 262.923,80 zł. Najwyższa kwota umorzenia dotyczy szpitalnej spółki powiatowej Milickie Centrum Medyczne, którą burmistrz zwolnił z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 239.009 zł. Ponadto burmistrz umorzył podatek od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę 11.216 zł Domowi Pomocy Społecznej w Miliczu, będącemu jednostką powiatową. Burmistrz umorzył też podatek od nieruchomości wraz odsetkami w łącznej kwocie 4.493 zł Fundacji na Rzecz Ziemia Milicka, która również podlega powiatowi milickiemu. Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4.346 zł burmistrz umorzył też Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miliczu będącemu jednostką gminną. Natomiast Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych burmistrz umorzył podatek od środków transportowych w kwocie 813,20 zł. Ponadto burmistrz umorzył lokalne podatki i opłaty 3 mieszkańcom gminy, a kwoty umorzonych opłat wyniosły 1.762,60 zł, 754 zł i 530 zł.
Ponadto burmistrz Piotr Lech w 5 przypadkach odroczył terminy płatności podatku od nieruchomości. Tą ulgą objęta została szpitalna spółka Milickie Centrum Medyczne, Dom Pomocy Społecznej w Miliczu, Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Milicz oraz jeden mieszkaniec gminy. 
W kolejnych 3 przypadkach burmistrz Lech rozłożył płatności na raty. Tą ulgą objęte zostało przedsiębiorstwo POM mające do zapłaty podatek od nieruchomości oraz dwie mieszkanki gminy, które zalegają z opłatą za odbiór śmieci.  
W 2016 r. z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości zwolnionych ponadto zostało 7 podmiotów spełniających kryteria uchwały Rady Miejskiej w Miliczu. Chodzi tu o nowo wybudowane budynki i budowle oraz nowo nabyte grunty, które zostały przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, a także o należące do podatnika budynki, budowle i grunty (niezależnie od daty nabycia), które podatnik przeznaczył na działalność gospodarczą. W takim przypadku podatnik jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku przez kolejne 3 lata. Wśród tych 7 podmiotów jest firma Brökelmann z Milicza, firma Kevas, Łukasz Nowicki, Paweł Gembarowski, Paweł Kłudka, Wojciech Rojewski i Stanisław Mądroszkiewicz. 
Ponadto w 2016 r. dwóch podatników gminy Milicz skorzystało z ustawowej ulgi z tytułu nabycia gruntu, która zwalnia ich z obowiązku płacenia podatku rolnego. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik kupuje grunt przeznaczony na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 hektarów.

W gminie Krośnice
Wójt Andrzej Biały w ubiegłym roku umorzył lokalne podatki przekraczające 500 zł 7 mieszkańcom gminy. Łączna kwota umorzeń wyniosła 6.105,70 zł, na którą złożyła się następujące kwoty umorzeń: 1.609 zł, 1.009 zł, 883,50 zł, 766 zł, 754 zł, 555,20 zł i 529 zł. Wobec kolejnych 5 podatników wójt podjął decyzję o rozłożeniu lokalnych podatków i opłat na raty. Wśród nich znajduje się zlikwidowana już spółka „Ziemia Milicka”, która należała do powiatowej Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, oraz spółka PHT Transmas, a także 3 mieszkańców gminy. Natomiast wobec jednego mieszkańca gminy wójt zastosował ulgę w postaci odroczenia terminu płatności zobowiązań. W 2016 r. na terenie gminy Krośnice dwoje podatników skorzystało też z ustawowej ulgi z tytułu nabycia gruntów, zwalniającej z płacenia podatku rolnego.


Wójt Ignacy Miecznikowski w 2016 r. umorzył lokalne podatki ze względu na trudną sytuację finansową tylko jednemu podatnikowi, a kwota umorzenia wyniosła 3.715 zł. Ponadto dwóch podatników skorzystało ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntów, zwalniającej z obowiązku płacenia podatku rolnego.
Grażyna  Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5293