www.glosmilicza.pl

:: Gmina Milicz przegrała z Albą
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-18 12:10:03)

Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił 12 stycznia apelację gminy Milicz odwołującą się od wyroku sądu I instancji w sprawie zapłaty wrocławskiej firmie Alba kwoty 1,5 mln zł za odbiór śmieci z terenu gminy w 2015 roku. Sąd uwzględnił jedynie kwotę 50 tys. zł tytułem nałożonej na Albę przez gminę kary umownej, która pomniejszy należność główną.

Należność główna, o jaką przed sądem toczył się spór, wynosi 1 mln 504 tys. zł i dotyczy zapłaty za odbiór śmieci z terenu gminy Milicz za okres od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. Oprócz należności głównej gmina będzie musiała zapłacić też Albie odsetki karne rzędu 300 tys. zł, co oznacza, że winna jest Albie w sumie ok. 1,8 mln zł. 
Podtrzymując wyrok I instancji nakazujący gminie Milicz zapłatę Albie kwoty 1 mln 504 tys. zł wraz z odsetkami, sąd apelacyjny pomniejszył jednak tę kwotę o 50 tys. zł, gdyż w takiej wysokości uznał z kolei roszczenia gminy wobec Alby za niewywiązanie się z niektórych zapisów umowy. Gmina Milicz, reprezentowana przez poznańską kancelarię prawną, występowała bowiem przed sądem o uznanie naliczonych Albie przez gminę kar umownych, lecz w kwocie o wiele wyższej, bo przekraczającej 14 mln zł. Sąd jednak w ustnym uzasadnieniu – jak nam powiedział sekretarz gminy Dariusz Moczulski – uznał co prawda, że gmina miała prawo naliczyć Albie kary umowne, lecz jednocześnie orzekł, że są one niewspółmiernie wysokie do potencjalnej szkody, jaką poniosła gmina z powodu niewywiązania się przez Albę z niektórych zapisów umowy. Dotyczyły one przedkładania przez Albę faktur za odbiór śmieci przed złożeniem gminie wymaganych rozliczeń dotyczących ilości odebranych śmierci, zamontowania z opóźnieniem wagi na PSZOK-u, nieterminowego dostarczenia gminie kodów dostępu do systemu GPS monitorującego przejazd śmieciarek oraz niestosowania kodów kreskowych w PSZOK-u.
Jak nam powiedział burmistrz Piotr Lech, w wyrokami sądowymi się nie dyskutuje, dlatego też, jak tylko wyrok się uprawomocni, gmina Milicz zapłaci Albie zasądzoną kwotę wraz z należnymi odsetkami. Pieniądze na zapłatę, jak informuje burmistrz, zostaną wygospodarowane z wydatków bieżących gminy, co wiąże się z konieczności zrewidowania niektórych wydatków zapisanych w tegorocznym budżecie gminy. 
Wrocławska firma Alba odbierała śmieci z terenu gminy Milicz od września 2013 r. do czerwca 2015 r. – do lutego 2015 r. zgodnie z umową podpisaną jeszcze przez poprzedniego burmistrza Pawła Wybierałę, a od marca do czerwca 2015 r. zgodnie z umową podpisaną przez obecnego burmistrza Piotra Lecha. Gdy urząd burmistrza objął P. Lech, gmina Milicz przestała płacić Albie za odbiór śmieci, stwierdzając, że kary umowne, jakie Alba powinna zapłacić gminie, z nawiązką równoważą zapłatę za odbiór śmieci. Jedyne faktury, jakie gmina Milicz zapłaciła Albie za rządów burmistrza Lecha, dotyczyły odbioru śmieci za maj i czerwiec 2015 r.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5378