www.glosmilicza.pl

:: Wiaty w spalarni do rozbórki
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-02-22 09:55:48)

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję wojewody dolnośląskiego uchylającą pozwolenie na budowę dwóch stalowych wiat zbudowanych na terenie milickiej spalarni. Teraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę samowolnie postawionych wiat.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) zapadł 9 lutego i jest prawomocny. NSA rozpatrywało sprawę wskutek skargi wniesionej przez właściciela spalarni – spółkę Eco-ABC z Bełchatowa, która nie zgadzała się z niekorzystną dla siebie decyzją wojewody dolnośląskiego z 25 sierpnia 2015 r. uchylającą udzielenie jej wydanego przez milickie starostwo pozwolenia na budowę dwóch stalowych wiat na terenie milickiej spalarni,. 
Niekorzystny dla spółki Eco-ABC wyrok NSA oznacza, że postawione wiaty stanowią już samowolę budowlaną i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Miliczu może nakazać ich rozbiórkę. Jak nam jednak powiedział powiatowy inspektor Roman Wnuk, nie oznacza to jednak zakończenia procedury, gdyż w przypadku wydania przez niego takiej decyzji spółka Eco-ABC znów może się odwoływać – najpierw do WSA, a następnie do NSA. – Na dzisiaj trudno mi powiedzieć, jakie będą dalsze kroki podejmowane przeze mnie, gdyż nie dysponuję jeszcze uzasadnieniem wyroku NSA – mówi inspektor Wnuk. – Jednak wyrok NSA oznacza przełom w sprawie, bo sąd stwierdził, iż rozbudowa spalarni odpadów w Miliczu jest niezgodna z miejscowym prawem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok NSA oznacza też, że spółka Eco -ABC nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę wiat. 

Historia pozwolenia na budowę wiat
Sprawa rozbudowy milickiej spalarni jest przedmiotem sądowych sporów od 2015 r., a została zapoczątkowana w maju 2014 r., kiedy to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Miliczu, Roman Wnuk, dokonał kontroli na terenie spalarni i stwierdził, że spółka Eco-ABC rozbudowała spalarnię, m.in. montując na zewnątrz obiektu dodatkowe instalacje termicznego unieszkodliwiania odpadów i stawiając dwie stalowe wiaty o pow. kilkudziesięciu m kw. każda, z których jedna stanowi zadaszenie nad rampą załadunkową, a druga nad zamontowanymi na zewnątrz elementami instalacji utylizacji odpadów. 
Jak się okazało, zamontowane dodatkowe urządzenia techniczne stanowiły samowolę budowlaną. Natomiast na postawienie wiat spółka miała pozwolenie na budowę wydane przez milickie starostwo. 
Uzyskanie pozwolenia na budowę zostało jednak zakwestionowane przez wojewodę, który zlecił ponowne rozpatrzenie sprawy wydania takiego pozwolenia. Miało to zrobić starostwo w Oleśnicy. Na wznowienie postępowania dotyczącego uzyskania pozwolenia na budowę wpłynął fakt, że współautorem projektu budowlanego wiat na terenie spalarni w Miliczu był ówczesny wicestarosta milicki Władysław Szydełko, któremu z kolei bezpośrednio podlegała ówczesna kierownik wydziału architektury i budownictwa w milickim starostwie Grażyna Maciejak, wydająca decyzję o pozwoleniu na budowę. Ponadto syn wicestarosty był w tym czasie pełnomocnikiem inwestora, czyli spółki Eco-ABC. 
Starosta oleśnicki, który ponownie rozpatrywał sprawę wydania pozwolenia na budowę wiat na terenie spalarni, odmówił wydania takiego pozwolenia, stwierdzając, że rozbudowa spalarni poprzez budowę wiat jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który w tym miejscu przewiduje jedynie usługi zdrowia. Spółka Eco-ABC odwołała się od tej decyzji do wojewody, lecz wojewoda przyznał rację starostwu w Oleśnicy. Eco-ABC złożyło więc skargę do WSA na decyzję wojewody, lecz WSA skargę oddalił. Teraz skarga bełchatowskiej spółki Eco-ABC została negatywnie rozpatrzona przez NSA. 

Rozbudowa niezgodna z miejscowym planem
Odrzucając skargę właściciela spalarni, NSA podtrzymał tym samym wyrok WSA we Wrocławiu, który w styczniu 2017 r. uznał, że istniały prawne przesłanki, aby ponownie rozpatrzyć kwestię wydania pozwolenia na budowę wiat, która „przy drugim podejściu” skutkowała nieudzieleniem takiego pozwolenia. WSA w swoim uzasadnieniu stwierdził też, że postawienie wiat na terenie spalarni jest równoznaczne z rozbudową milickiej spalarni, a to jest niezgodne z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidującym w tym miejscu jedynie usługi zdrowia. Spalarnia odpadów w Miliczu może więc funkcjonować w takim zakresie, w jakim funkcjonowała przed rozbudową. Nie mieści się w tym ani budowa wiat, ani rozbudowa instalacji utylizacji odpadów zwiększająca wydajność spalarni, ani przyjmowanie do utylizacji odpadów z zewnątrz, w tym również odpadów weterynaryjnych, których wcześniej w milickiej spalarni nie utylizowano. Jak podkreślił WSA, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala tylko na istnienie spalarni przyszpitalnej, której instalacje znajdowały się w całości w istniejącym obiekcie budowlanym, a nie poza nim, bez możliwości zmiany jej przeznaczenia na spalarnię obsługującą także inne podmioty z terenu całego województwa. WSA podkreślił przy tym, że przyszpitalna spalarnia, obsługująca tylko pobliski szpital, mieści się w funkcji usług zdrowia, co przewiduje dla terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast działalność rozbudowanej spalarni podlega już pod działalność gospodarowania odpadami, na co nie pozwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 
Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu toczy się także sprawa dotycząca samowolnie zainstalowanej przez spółkę Eco-ABC instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę tej instalacji. Na tę decyzję spółka Eco-ABC wniosła skargę do WSA, który 16 stycznia br. nakazał wstrzymanie rozbiórki do czasu rozstrzygnięcia przez WSA, czy decyzja o nakazie rozbiórki jest zgodna z prawem. 


Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5390