www.glosmilicza.pl

:: Jak burmistrz zrealizował ubiegłoroczny budżet
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-04-12 08:42:54)

W 2017 roku do kasy gminy Milicz wpłynęło 100 mln 41 tys. zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 104 mln 573 tys. zł, z czego na inwestycje przeznaczono 9 mln 193 tys. zł z pierwotnie planowanych ponad 21 mln zł. Na koniec roku zobowiązania gminy wyniosły 5 mln 791 tys. zł, w tym 22,8 tys. zł to zobowiązania przeterminowane.

Burmistrz Piotr Lech na początku kwietnia przedłożył radnym sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Pierwotnie planowane w 2017 r. wpływy do budżetu miały wynieść 106 mln 203 tys. zł, natomiast planowane wydatki 112 mln 353 tys. zł. Jednak w trakcie roku na wniosek burmistrza Rada Miejska zmniejszyła planowane dochody do kwoty 103 mln 519 tys. zł (o 2 mln 684 tys. zł), z czego zrealizowano 100 mln 41 tys. zł, czyli 96,6 proc. planu po zmianach, natomiast planowane wydatki zmniejszono w ciągu roku do kwoty 107 mln 669 tys. zł (o 4 mln 681 tys. zł), z czego wydano 104 mln 573 tys. zł, co stanowiło 97,1 proc. planu.

Skąd gmina miała pieniądze
Najwięcej, bo 19 mln 10 tys. zł, wpłynęło do gminnej kasy z podatków i opłat lokalnych, z czego 12 mln 77 tys. zł stanowił podatek od nieruchomości, 813 tys. zł podatek rolny, 665 tys. zł podatek od środków transportowych, 594 tys. zł podatek leśny, a 2 mln 629 tys. zł pochodziło z opłat za śmieci od mieszkańców, firm i instytucji przy zaplanowanym z tego tytułu dochodzie w wys. 3 mln 602 tys. zł. Gmina otrzymała też 16 mln 531 tys. zł z urzędu skarbowego tytułem udziału (39,34 proc.) w podatkach od osób fizycznych (16 mln 285 tys. zł) i prawnych (246 tys. zł) wpłacanych do urzędu. Kolejnym znaczącym dochodem była subwencja z budżetu państwa, która wyniosła 25 mln 149 tys. zł, z czego 19 mln 276 tys. zł to subwencja oświatowa, a 5 mln 874 tys. zł subwencja wyrównawcza. Gmina otrzymała ponadto z budżetu państwa 29 mln 19 tys. zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gdzie 17 mln 139 tys. zł przeznaczone było na realizację rządowego programu Rodzina 500+, 9 mln 909 tys. zł na świadczenia rodzinne, a 1 mln 34 tys. zł na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom. Kolejna otrzymana przez gminę dotacja w wys. 3 mln 288 tys. zł przeznaczona była na zadania własne gminy, w tym m.in. na dofinansowanie wychowania przedszkolnego (839 tys. zł), na zasiłki stałe dla ubogich mieszkańców (561 tys. zł), na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich (285 tys. zł), czy tytułem zwrotu części kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (113 tys. zł). Gmina Milicz uzyskała też w ciągu 2017 roku 2 mln 336 tys. zł z różnych wpływów bieżących, w tym m.in. 585 tys. zł z najmu i dzierżawy, z czego 569 tys. zł stanowiły opłaty czynszowe z mieszkań komunalnych. 
Natomiast dochody majątkowe gminy zamknęły się w kwocie 4 mln 707 tys. zł, z czego 2 mln 579 tys. zł uzyskano ze sprzedaży gminnego mienia, 477 tys. zł stanowiły otrzymane dotacje unijne, 846 tys. zł pozyskano z budżetu państwa, 406 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, a 399 tys. zł z innych źródeł.

Na co wydano pieniądze 
Wydatki bieżące gminy w 2017 r. zamknęły się w kwocie 95 mln 380 tys. zł. Najwięcej wydano na oświatę i wychowanie – 34 mln 336 tys. zł, z czego szkoły podstawowe otrzymały 16 mln 835 tys. zł, gimnazja 7 mln 173 tys. zł, szkoła muzyczna 722 tys. zł, przedszkole samorządowe 2 mln 424 tys. zł, przedszkola niepubliczne 2 mln 320 tys. zł, przedszkole specjalne 1 mln 136 tys. zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 549 tys. zł, punkty przedszkolne ok. 60 tys. zł. Na dowóz dzieci do placówek oświatowych gmina wydała 1 mln 71 tys. zł, a na stołówki szkolne 721 tys. zł. Ponadto na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy we wszystkich szkołach gmina przeznaczyła 1 mln 155 tys. zł.
Kolejną znaczącą pozycję w budżecie stanowiły wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, które pochłonęły 27 mln 157 tys. zł, z czego 17 mln 118 tys. zł przeznaczono na wypłatę świadczeń z programu rządowego rodzina 500+.
Bieżące wydatki związane z gospodarką komunalną wyniosły 8 mln 891 tys. zł. W tej kwocie 4 mln 545 tys. zł to wydatki związane z odbiorem śmieci z terenu gminy, 1 mln 116 tys. zł gminne dopłaty do ścieków, 1 mln 604 tys. zł wydatki na oświetlenie uliczne, 749 tys. zł przeznaczono na utrzymanie zieleni, 609 tys. zł na oczyszczanie miasta i wsi, 202 tys. zł na utrzymanie PSZOK-u w Stawcu. Na bieżące utrzymanie gminnych dróg gmina wydała 1 mln 378 tys. zł, a na remonty dróg 191 tys. zł.
Na bieżące utrzymanie administracji publicznej gmina wydała w 2017 r. 8 mln 483 tys. zł, z czego 6 mln 733 tys. zł stanowiły wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego. W tej kwocie 5 mln 229 tys. zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi urzędników, 272 tys. zł zakup materiałów i wyposażenia, 173 tys. zł usługi prawne, 111 tys. zł usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT, 153 tys. zł zakup energii elektrycznej, 137 tys. zł opłaty abonamentowe, 113 tys. zł usługi telekomunikacyjne, 80,5 tys. zł krajowe podróże służbowe, 6 tys. zł zagraniczne podróże służbowe, 62,4 tys. zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Na promocję gmina wydała 433 tys. zł, w tym 251 tys. zł na organizację imprez i 64 tys. zł na zakup materiałów. Na diety dla radnych wydano 306 tys. zł, a na diety i prowizje dla sołtysów 352 tys. zł. 
Wydatki związane z pomocą społeczną zamknęły się w kwocie 4 mln 685 tys. zł, z czego m.in. 889 tys. zł stanowiła dopłata do DPS-ów, 565 tys. zł zasiłki stałe, 411 tys. zł zasiłki okresowe, dożywianie dzieci i dorosłych 430 tys. zł, współfinansowanie wydatków dzieci w rodzinach zastępczych 260 tys. zł, funkcjonowanie Chatki Puchatka 222 tys. zł, stypendia i zasiłki szkolne 127 tys. zł. Natomiast na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 1 mln 277 tys. zł. 
Gmina wydała też 1 mln 14 tys. zł na utrzymanie swoich obiektów, w tym mieszkań komunalnych. Przeznaczyła też 1 mln 176 tys. zł na edukacyjną opiekę wychowawczą, w czym mieści się utrzymanie świetlic wiejskich (512 tys. zł), wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (383 tys. zł), pomoc materialna dla uczniów (132 tys. zł) oraz finansowanie kolonii i obozów dla dzieci (88 tys. zł). Ponadto gmina wydała w ubiegłym roku 774 tys. zł na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym 490 tys. zł na dotacje dla klubów sportowych, 90 tys. zł na dopłaty za korzystanie przez młodzież z obiektów sportowych oraz ok. 67 tys. zł na nagrody dla sportowców.
W 2017 r. gmina Milicz zapłaciła też 1 mln 699 tys. zł odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Jakie gminne inwestycje
Wydatki inwestycyjne gminy Milicz wyniosły w ubiegłym roku 9 mln 193 tys. zł na ponad 21 mln zł pierwotnie planowanych wydatków inwestycyjnych przy konstruowaniu budżetu. Najwięcej wydano na inwestycje drogowe – 5 mln 169 tys. zł, z czego 2 mln 83 tys. zł kosztowało wybudowanie II części Al. Niepodległości w Miliczu, 1,2 mln kosztowała rozpoczęta budowa drogi we Wszewilkach, 650 tys. zł rozpoczęta budowa drogi w Łąkach, 471 tys. zł przebudowa drogi Milicz–Kąty, 237 tys. zł przebudowa ul. Leśników w Sułowie, 150 tys. zł przebudowa drogi w Miłosławicach, 109 tys. zł przebudowa ul. Kamiennej w Miliczu, 46 tys. zł przebudowa drogi w Niesułowicach. Rozpoczęto też budowę sali gimnastycznej przy SP 2 w Miliczu, co kosztowało gminę 1 mln 301 tys. zł. Gmina wydała też 759 tys. zł na budowę i modernizację wodociągów, z czego 364 tys. zł na budowę wodociągu w Ostrowąsach i 238 tys. zł na wykonanie sieci wodociągowej w Gogołowicach. Ponadto wydała 600 tys. zł na uzbrojenie terenu pod zabudowę oraz 131 tys. zł na budowę i modernizację oświetlenia drogowego. 
Niezależnie od inwestycji prowadzonych bezpośrednio przez gminę wykonano szereg inwestycji realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5404