www.glosmilicza.pl

:: Duże przetasowania w gminnych inwestycjach
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-14 10:09:38)

Rada Miejska w Miliczu na nadzwyczajnej sesji 8 czerwca podjęła decyzję o przesunięciu na przyszły rok budowy drogi w Pogórzynie, a także budowy drugiego budynku socjalnego przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu oraz termomodernizacji SP nr 1 w Miliczu. Zwiększono jednocześnie nakłady na termomodernizację SP nr 2 w Miliczu i szkoły podstawowej w Sułowie, co było możliwe dzięki pozyskaniu dotacji w wys. 3 mln zł.

Budowa drogi w Pogórzynie została wprowadzona do tegorocznego budżetu gminy w momencie, gdy pojawiła się możliwość pozyskania dotacji z uruchomionego przez rząd programu budowy dróg lokalnych. 
Gmina Milicz złożyła więc wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, a informacja o tym, czy dotacja została przyznana, miała być opublikowana z końcem maja. 
Do tej pory jednak wnioski złożone przez lokalne samorządy nie zostały rozpatrzone, choć dotowane inwestycje drogowe mają być zrealizowane i rozliczone do końca tego roku. 
Jak argumentował na sesji burmistrz Piotr Lech, opóźnienie to powoduje, że wybudowanie drogi w Pogórzynie w tym roku, nawet gdyby została przyznana dotacja, byłoby trudne do zrealizowania, gdyż sama procedura przetargowa, którą gmina musiałaby przeprowadzić, jest długotrwała, a budowa musi zakończyć się do połowy listopada, aby do końca roku móc rozliczyć dotację. Budowę drogi w Pogórzynie, która kosztować ma 3,8 mln zł, Rada Miejska przesunęła więc na 2019 roku.
Dzięki przesunięciu na przyszły rok budowy drogi w Pogórzynie władze gminy mogły wykorzystać na inne zadania zarezerwowany w budżecie na ten cel wkład własny w wys. 760 tys. zł. Z tej kwoty 459 tys. zł przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego przy termomodernizacji szkoły w Miliczu i w Sułowie. 

Milicka jedynka 
i budynek socjalny również przesunięte
Na przyszły rok przesunięto też termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu. Na ogłoszone w tym roku przez gminę dwa kolejne przetargi na realizację tej inwestycji nie wpłynęła ani jedna oferta, natomiast do trzeciego przetargu przystąpiła tylko jedna firma, oferując kwotę ponad 3,1 mln zł, podczas gdy gmina planowała przeznaczyć na ten cel niecałe 800 tys. zł. 
Zrezygnowano także w tym roku z budowy drugiego budynku socjalnego przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu, na którą gmina pozyskała dotację w wys. 540 tys. zł. Dofinansowanie to stanowi ok. 25 proc. kosztów inwestycji, dlatego też burmistrz zapowiedział, iż w przyszłym roku gmina będzie szukać lepszego dofinansowania dla tej inwestycji. 
Ponadto na 2020 r. przesunięto planowaną modernizację Ośrodka Kultury w Miliczu, gdyż, jak wyjaśniał burmistrz, dopiero w I kwartale 2019 r. przewidziany jest nabór wniosków o dofinansowanie tego typu inwestycji, co przy długotrwałej procedurze ich oceny oznacza, że ewentualna modernizacja Ośrodka Kultury możliwa będzie dopiero w 2020 roku. 

Więcej na termomodernizację szkół
Jednocześnie do tegorocznego budżetu gminy wprowadzono dochód w wys. 1 mln 997 tys. zł stanowiący część pozyskanej niedawno przez gminę 3-milionowej dotacji na termomodernizację gminnych szkół. Pozostała kwota z dotacji, w wys. 1 mln 3 tys. zł, została przeznaczona na wykonanie w przyszłym roku termomodernizacji SP nr 1 w Miliczu.
Wcześniej gmina na termomodernizację 3 gminnych szkół – dwóch w Miliczu oraz w Sulowie – otrzymała dotację w wys. ok. 3,7 mln zł, co oznacza, że w sumie dofinansowanie wyniesie ok. 6,7 mln zł. Kwota pozyskanej dotacji stanowi 85 proc. wartości obu inwestycji, gmina z własnego budżetu musi więc pokryć tylko 15 proc. kosztów.
Uzyskanie 3-milionowej dotacji pozwoliło gminie rozstrzygnąć przetarg na termomodernizację szkoły w Sułowie i podpisać z wykonawcą – firmą Novbau Bis Łukasza Nowickiego ze Sławoszowic – umowę na wykonanie inwestycji. 
Rada Miejska zwiększyła też o 100 tys. zł, do kwoty 745,1 tys. zł, pulę pieniędzy przeznaczoną na modernizację drogi w Świętoszynie. Jak informował na sesji kierownik Łukasz Rokita z wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, na dwa pierwsze przetargi nie wpłynęła ani jedna oferta, dlatego też gmina zdecydowała się podzielić tę inwestycję na II etapy – oddzielnie na wykonanie podbudowy drogi oraz oddzielnie na położenie asfaltu, i ogłosić w najbliższym czasie oddzielne przetargi na oba te zadania. 
Zwiększono ponadto o 200 tys. zł kwotę przeznaczoną w tym roku na remonty dróg gminnych. 
Za wprowadzeniem zmian do tegorocznego budżetu gminy zagłosowało 18 radnych na 20 uczestniczących w sesji. Od głosu wstrzymał się Cezary Sierpiński, a Leszek Żuber nie wziął w ogóle udziału w głosowaniu. W sesji nie uczestniczył radny Janusz Juchnowicz. 
Po dokonaniu zmian w budżecie gminy planowane dochody wynoszą 124 mln 91 tys. zł, natomiast planowane wydatki 129 mln 906 tys. zł, z czego 33 mln 390 tys. zł to wydatki majątkowe.

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5445