www.glosmilicza.pl

:: Absolutorium dla prezes Fundacji
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-06-21 10:17:15)

Składająca się z członków Zarządu Powiatu Rada Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej w czwartek 14 czerwca przyjęła sprawozdanie finansowe i udzieliła prezes Fundacji Urszuli Kozłowskiej absolutorium za działalność w 2017 roku.

Jak podaje w sprawozdaniu z działalności Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej prezes Kozłowska, głównym zadaniem Fundacji w 2017 roku było koordynowanie przekazu przez powiat środków finansowych na spłatę zaciągniętych przez Fundację kredytów bankowych oraz realizacja celów statutowych. Fundacja w 2011 roku przejęła od powiatu dług starego szpitala ZP ZOZ w wys. ok. 9,5 mln zł, na spłatę którego zaciągnęła kredyt w banku. W 2014 roku Fundacja zaciągnęła także kredyt w wys. 550 tys. zł na wkład własny do budowy obiektów turystycznych nad zalewem. Kredyt ten zamiast Fundacji spłaca powiat, który udzielił bankowi poręczenia na spłatę zadłużenia. W 2017 roku wydatki powiatu na spłatę rat kapitału kredytu wraz z odsetkami wyniosły 963,2 tys. zł.
Głównym tematem posiedzenia Rady Fundacji było omówienie sprawozdania finansowego za 2017 rok. – Podczas posiedzenia księgowy Fundacji przedstawił nam wynik finansowy Fundacji za ubiegły rok, który Fundacja zakończyła na minusie około 4,2 tys. zł – informuje starosta Krzysztof Osmelak dodając, że Rada Fundacja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe i udzieliła prezes Kozłowskiej absolutorium.
Największym wydarzeniem w Fundacji w 2017 roku było przejęcie od 1 stycznia prowadzenia pierogarni Nad Zalewem od zadłużonej fundacyjnej spółki Ziemia Milicka, która została w marcu rozwiązana przez sąd. Sąd orzekł o rozwiązaniu i wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, gdyż spółka nie posiadała majątku koniecznego do prowadzenia postępowania upadłościowego. Zlikwidowana spółka miała zadłużenie w wysokości ok. 1 mln zł, z czego ponad 60 proc. to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, a reszta długu to zobowiązania publiczno-prawne.
W sezonie letnim Fundacja prowadziła miejsce wyznaczone do kąpieli nad zalewem i zatrudniała ratowników strzegących bezpieczeństwa kąpiących. Ponadto Fundacja była organizatorem wielu wykładów, treningów rozwojowych, warsztatów oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
W 2017 roku Fundacja finansowała swoją działalność ze środków pozyskanych z dzierżawy nieruchomości (m.in. kuchnia w Krośnicach) oraz z przychodów z pierogarni. Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 591,1 tys. zł. Z kolei na prowadzenie kąpieliska Fundacja pozyskała dotację w wys. 9,9 tys. zł.
W 2017 roku w Fundacji było zatrudnionych 6 osób na umowę o pracę, a łączne wydatki na ich wynagrodzenie wyniosły 192,2 tys. zł. Na umowę zlecenie zatrudniono 7 osób i na ich wynagrodzenie wydano 110,6 tys. zł. Koszty finansowe Fundacji w 2017 roku wyniosły 168,8 tys. zł, a koszty statutowe 98,6 tys. zł.
Fundacja z powodu braku środków nie była w stanie w 2017 roku zapłacić gminie Krośnice podatku od nieruchomości za dzierżawione od powiatu budynki poszpitalne, które Fundacja dzierżawi spółce Malsad. Zobowiązanie to wyniosło 31,2 tys. zł.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5446