www.glosmilicza.pl

:: Budżet gminy Milicz na półmetku
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-09-13 09:04:07)

W pierwszym półroczu tego roku do kasy gminy Milicz wpłynęło ponad 57 mln zł, wydano natomiast około 55,8 mln zł, z czego na sfinansowanie inwestycji wydano niecałe 3 mln zł. Od początku roku gmina pozyskała jednak unijne dotacje na łączną kwotę ponad 30,4 mln zł, które będą sukcesywnie przekazywane gminie w trakcie realizacji i po zakończeniu zaplanowanych inwestycji.

Tegoroczne dochody gminy Milicz zaplanowano w wysokości 124 mln 942 tys. zł, z czego do końca czerwca do gminnej kasy wpłynęło 57 mln 35 tys. zł, co stanowi 45,6 proc. rocznego planu. Z lokalnych podatków i opłat gmina pozyskała 10 mln 776 tys. zł, w tym m.in. 6 mln 595 tys. zł z podatku od nieruchomości, 465 tys. zł z podatku rolnego, 382 tys. zł z podatku od środków transportowych, 306 tys. zł z podatku leśnego, 1 mln 450 tys. zł z opłat za śmieci, 325 tys. zł z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Do gminnej kasy wpłynęła też kwota 8 mln 533 tys. zł stanowiąca udział gminy w podatkach odprowadzanych do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne i prawne z terenu gminy Milicz. Gmina otrzymała ponadto z budżetu państwa subwencję oświatową i wyrównawczą w łącznej kwocie 15 mln 97 tys. zł, a także dotacje w łącznej kwocie 14 mln 547 tys. zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym 8 mln 458 tys. zł na wypłatę świadczeń z programu 500+. Ponadto gmina otrzymała dotacje na zadania własne w kwocie 1 mln 842 tys. zł. Pozostałe dochody bieżące wyniosły 2 mln 196 tys. zł, w których mieści się m.in. zwrot podatku VAT (1 mln 90 tys. zł), dochody z najmu i dzierżawy (316 tys. zł) czy odsetki (286 tys. zł). 
Natomiast dochody majątkowe wyniosły na koniec I półrocza 4 mln 45 tys. zł, co stanowi jedynie 14,8 proc. z zaplanowanej na cały rok kwoty 27 mln 373 tys. zł. W otrzymanej kwocie 2 mln 578 tys. zł pochodzi ze sprzedaży gminnego mienia, co stanowi 56,1 proc. rocznego planu wynoszącego 4 mln 592 tys. zł, natomiast dotacje unijne, jakie wpłynęły do gminy, wyniosły 759 tys. zł, co stanowi jedynie 3,6 proc. z całorocznej planowanej kwoty w wys. 21 mln 226 tys. zł. Kwotę tę gmina ma jednak już zapewnioną, gdyż od początku roku na inwestycje pozyskała unijne dotacje w kwocie 31 mln 177 tys. zł, z czego na razie tylko 759 tys. zł wpłynęło do gminnej kasy. Pozostała kwota dofinansowania będzie sukcesywnie przekazywana gminie w transzach w trakcie realizacji inwestycji, a także po ich zakończeniu. Przyznane gminie dotacje z UE przeznaczone są na realizację 18 inwestycji, które w większości zostaną zakończone już w tym roku, jak np. termomodernizacja milickiej dwójki i szkoły w Sułowie czy modernizacja dróg w Łąkach i we Wszewilkach. Część dofinansowanych inwestycji zakończy się natomiast w roku przyszłym, jak np. budowa stacji uzdatniania wody w Gądkowicach czy budowa żłobka publicznego w Miliczu. 

Na co wydano pieniądze
W 2018 r. wydatki gminy Milicz zaplanowano w wys. 130 mln 757 tys. zł, z czego w I półroczu wydano 55 mln 761 tys. zł, co stanowiło 42,6 proc. planowanych w ciągu całego roku wydatków. Z tej kwoty 52 mln 828 tys. zł to wydatki bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 2 mln 909 tys. zł, co stanowi 8,6 proc. wszystkich zaplanowanych w tym roku wydatków na inwestycje w kwocie 33 mln 856 tys. zł. 
Najwięcej, bo 18 mln 684 tys. zł, wydano na oświatę i wychowanie, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach publicznych wyniosły 11 mln 502 tys. zł, a dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych – 2 mln 472 tys. zł. Na szkoły podstawowe przeznaczono w sumie 10 mln 345 tys. zł, na gimnazja – 2 mln 594 tys. zł, na przedszkola – 2 mln 686 tys. zł, na przedszkole specjalne – 381 tys. zł, na szkołę muzyczną – 356 tys. zł, na oddziały przedszkolne w szkołach – 304 tys. zł, na stołówki szkolne – 979 tys. zł, na dowóz uczniów do szkół – 621 tys. zł, a na zajęcia dokształcające uczniów – 762 tys. zł. Ponadto wydatkowano 257 tys. zł na prowadzenie świetlic szkolnych, 211 tys. zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 70 tys. zł na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, 42 tys. zł na organizację kolonii, obozów itp. 
Równie znaczącą kwotą wydatków były świadczenia rodzinne, które wyniosły 13 mln 772 tys. zł, z czego 8 mln 421 tys. zł przeznaczono na świadczenia z programu 500+, 1 mln 801 tys. zł na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, a 1 mln 972 tys. zł na zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. 
Na administrację publiczną wydano w I półroczu 5 mln 57 tys. zł, w tym na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydano 4 mln 129 tys. zł, z czego 2 mln 857 tys. zł stanowiły wynagrodzenia urzędników wraz z pochodnymi, a 1 mln 271 tys. zł wydatki związane z realizacją celów statutowych gminy. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 199 tys. zł, z czego 181 tys. zł stanowiły diety radnych, diety i prowizje dla sołtysów wyniosły 131,3 tys. zł. Wydatki na promocję gminy zamknęły się w kwocie 250,5 tys. zł, na zakup energii elektrycznej wydano 160,9 tys. zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 174,3 tys. zł, na usługi telekomunikacyjne – 57,4 tys. zł, za krajowe podróże służbowe – 30 tys. zł. Ponadto wydano m.in. 327,5 tys. zł na usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT, 74,8 tys. zł na pozostałe usługi prawne, 58,2 tys. zł na usługi pocztowe, 39,3 tys. zł na prowizje bankowe, 44,5 tys. zł na różne opłaty abonamentowe, 20,2 tys. zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 21,9 tys. zł na szkolenie pracowników. 
Z kolei gospodarka komunalna kosztowała gminę w I półroczu 6 mln 309 tys. zł, z czego 3 mln 797 tys. zł wyniosła zapłata za odbiór śmieci, 668 tys. zł przeznaczono na dopłaty do ścieków, 872 tys. zł kosztowało oświetlenie uliczne na terenie gminy, 375 tys. zł – utrzymanie zieleni, 359 tys. zł – utrzymanie czystości w gminie, a 101 tys. zł – utrzymanie PSZOK-u. 
Na pomoc społeczną wydano w I półroczu 2 mln 270 tys. zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 926,5 tys. zł, na utrzymanie obiektów komunalnych wydano 675,5 tys. zł, na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 207,4 tys. zł.
Natomiast na działalność kulturalną wydano w I półroczu 1 mln 826 tys. zł, z czego 960 tys. zł na utrzymanie Ośrodka Kultury, 450 tys. zł na utrzymanie Biblioteki Publicznej, 108 tys. zł na zakup energii do świetlic wiejskich, 226 tys. zł na remonty i wyposażenie świetlic, a 43 tys. zł stanowiły wydatki na rewitalizację miasta. Zadania związane z kulturą i sportem kosztowały z kolei gminę 655 tys. zł, w tym 337 tys. zł stanowiły dopłaty za korzystanie przez młodzież z obiektów sportowych, 280 tys. zł to dotacje dla stowarzyszeń na działalność sportową, 19,1 tys. zł stanowiły wydatki na uruchomienie i demontaż lodowiska, a 14,5 tys. zł to nagrody dla sportowców. 

Gmina na razie z nadwyżką
I półrocze 2018 r. gmina Milicz zamknęła nadwyżką w kwocie 1 mln 274 tys. zł przy planowanym na koniec roku deficycie w wys. 5 mln 815 tys. zł. Na 30 czerwca zobowiązania gminy wynosiły 2 mln 841 tys. zł, z czego 28,2 tys. zł stanowiły zobowiązania wymagalne. 
Natomiast ogólne zadłużenie gminy, które narasta od 2002 r., wynosiło na koniec I półrocza 45 mln 575 tys. zł, z czego 43 mln 450 tys. zł stanowią wyemitowane w poprzednich kadencjach i latach obligacje komunalne, 1 mln 725 tys. zł to kredyt na rachunku bieżącym, a 400 tys. zł – kredyt zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Miliczu.
Z zaplanowanej na ten rok emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 mln zł, które mają być wykorzystane na sfinansowanie inwestycji, w I półroczu gmina wyemitowała obligacje na kwotę 2 mln zł.


Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5491