www.glosmilicza.pl

:: Budżet gminy Milicz na półmetku
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-09-12 11:24:42)

 W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku wpływy do kasy gminy Milicz wyniosły 60,9 mln zł, wydano natomiast 61,9 mln zł, z czego 8,6 mln zł przeznaczono na inwestycje. Na koniec czerwca gmina miała do zapłacenia rachunki na łączną kwotę 5,1 mln zł, z czego ponad 240 tys. zł stanowiły zobowiązania przeterminowane.

  W uchwalonym na ten rok budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 124 mln 342 tys. zł, z czego w I półroczu do gminnej kasy wpłynęło 60 mln 946 tys. zł, co stanowi 49 proc. rocznego planu. Największą pozycję w dochodach, wynoszącą 16 mln 10 tys. zł (58,6 proc. planu) stanowiła subwencja oświatowa i wyrównawcza z budżetu państwa. Gmina otrzymała też z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 mln 555 tys. zł (54 proc.), z czego 8 mln 323 tys. zł było przeznaczone na realizację rządowego programu 500+, 5 mln 200 tys. zł na świadczenia rodzinne, a 724 tys. zł na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego. Znaczącą kwotę w dochodach gminy w I półroczu stanowiły też wpływy z lokalnych podatków i opłat, które wyniosły 11 mln 570 tys. zł (51 proc. planu), z czego m.in. 6 mln 788 tys. zł pochodziło z podatku od nieruchomości, a 2 mln 277 tys. zł stanowiły opłaty za śmieci. Ponadto gmina otrzymała kwotę 9 mln 788 tys. zł stanowiącą procentowy udział w podatkach płaconych do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. 
Natomiast dochody majątkowe, które wpłynęły do gminnej kasy wyniosły 6 mln 75 tys. zł, co stanowiło 31,8 proc. zakładanego rocznego planu (19 mln 137 tys. zł). W tej kwocie 4 mln 794 tys. zł (31,7 proc. planu) to środki pozyskane na realizację gminnych inwestycji z udziałem unijnego dofinasowania, a 1 mln 281 tys. zł (33,2 proc. planu) pochodziło ze sprzedaży gminnego mienia, której wysokość w całym 2019 r. zaplanowano na 3 mln 861 tys. zł. 

Najwięcej wydano na oświatę
Zaplanowane na ten rok wydatki w wysokości 121 mln 882 tys. zł zostały w I półroczu zrealizowane w kwocie 61 mln 867 tys. zł, co stanowi 50,76 proc. całorocznego planu. Najwięcej – bo 20 mln 263 tys. zł – wydano na oświatę i wychowanie. Bieżące utrzymanie gminnych szkół podstawowych wraz z płacami kosztowało gminę 12 mln 417 tys. zł, na utrzymanie wygasających gimnazjów przeznaczono 1 mln 116 tys. zł, na przedszkola wydano 3 mln 471 tys. zł, z czego 1 mln 787 tys. zł to dotacje dla przedszkoli niepublicznych, na przedszkole specjalne gmina przeznaczyła w formie dotacji 304 tys. zł, oddziały przedszkolne w szkołach kosztowały 337 tys. zł, a szkoła muzyczna – 343 tys. zł. Ponadto gmina wydała m.in. 929 tys. zł na realizację zadań szkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z uczniami szkół podstawowych, 645 tys. zł na dowóz uczniów do placówek oświatowych i 407 tys. zł na utrzymanie stołówek szkolnych. 
Znaczącym wydatkiem były też świadczenia na rzecz rodzin, które w I półroczu wyniosły 14 mln 105 tys. zł. Z tej kwoty 8 mln 267 tys. zł przeznaczono na wypłaty z programu 500+, 5 mln 254 tys. zł na różne świadczenia rodzinne, 343,5 tys. zł na żłobki, a 142 tys. zł na rodziny zastępcze. 
Z kolei na pomoc społeczną gmina wydała 2 mln 360 tys. zł, w tym na dopłatę do DPS-u 613 tys. zł, na zasiłki stałe 296 tys. zł, na dożywianie 179 tys. zł, a na zasiłki i pomoc w naturze 133 tys. zł. 
Na administrację publiczną wydatkowano kwotę 4 mln 937 tys. zł, z czego na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono 4 mln 172 tys. zł (58,1 proc. rocznego planu), a na zadania zlecone przez państwo (USC, Wydział Spraw Obywatelskich i ewidencja działalności gospodarczej) wydatkowano 322 tys. zł.
Z całej kwoty wydatkowanej na administrację publiczną wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 3 mln 327 tys. zł. Inne wydatki to m.in.: 153,6 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 145,8 tys. zł za usługi pocztowe, 118,6 tys. zł za energię, 96,4 tys. zł za usługi prawne, 77,4 tys. zł za usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT przez gminę, 69 tys. zł – różne opłaty abonamentowe, 45,6 tys. zł – usługi telekomunikacyjne, 27,2 tys. zł – podróże służbowe, 30 tys. zł – kary i odszkodowania zapłacone przez gminę, 17,7 tys. zł – odsetki zapłacone przez gminę. Na promocję gmina wydała w I półroczu 124,3 tys. zł, na diety radnych – 134,8 tys. zł, a na diety i prowizje sołtysów – 126,4 tys. zł.
Z kolei bieżące wydatki na gospodarkę komunalną wyniosły w I półroczu 4 mln 904 tys. zł. Najważniejszym wydatkiem – 2 mln 572 tys. zł – była zapłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci z terenu gminy. Kolejne 836 tys. zł stanowiły dopłaty do ścieków, a 929 tys. zł kosztowało oświetlenie ulic i dróg. Natomiast utrzymanie zieleni kosztowało 324 tys. zł, na utrzymanie czystości w gminie wydano 285 tys. zł, a 81 tys. zł stanowiła dotacja dla ZUK na prowadzenie PSZOK-u w Stawcu.
Na bieżące utrzymanie dróg i chodników gmina Milicz wydała natomiast 774 tys. zł, w tym m.in. 87,6 tys. zł na wykonanie nawierzchni ul. Cmentarnej w Sławoszowicach i 51,8 tys. zł na naprawę mostu w Łąkach-Gajówce. Z kolei bieżące wydatki na gospodarkę mieszkaniową zamknęły się w kwocie 741 tys. zł. 
Działalność kulturalna kosztowała gminę w I półroczu 1 mln 433 tys. zł, z czego 790 tys. zł (60,2 proc. rocznego planu) stanowiła dotacja dla Ośrodka Kultury w Miliczu, 415 tys. zł (48,8 proc. planu) to dotacja dla Biblioteki Publicznej, a 77 tys. zł wydano na zakup energii dla świetlic wiejskich.
Natomiast na kulturę fizyczną wydatkowano 854 tys. zł, z czego 459 tys. zł stanowiły dopłaty za korzystanie przez młodzież z gminnych obiektów sportowych, a 301 tys. zł wydano w formie dotacji dla klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych. 

Wydatki na inwestycje
Na 2019 r. zaplanowano realizację inwestycji na łączną kwotę 19 mln 646 tys. zł, z czego w I półroczu wydano 8 mln 607 tys. zł, co stanowi 45 proc. rocznego planu. Najwięcej – bo 3 mln 478 tys. zł – wydano na termomodernizację trzech największych szkół w gminie – SP 1 i SP 2 w Miliczu oraz SP w Sułowie. Kolejnym poważnym wydatkiem była zapłata 1 mln 338 tys. zł za budowę budynku socjalnego przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu. Gmina wydała też m.in. 862 tys. zł na przebudowę drogi w Świętoszynie, 779 tys. zł – na budowę obiektu rekreacyjnego w Sułowie, 407 tys. zł – na budowę stacji uzdatniania wody w Gądkowicach, 400 tys. zł – na budowę małej obwodnicy w Miliczu, 243 tys. zł – na budowę świetlicy w Stawcu, 230 tys. zł – na budowę Klubu Seniora w Miliczu, 106 tys. zł – na adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych, 81 tys. zł – na uzupełnienie oświetlenia oraz wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego w Miłochowicach, Grabownicy, Węgrzynowie, Gądkowicach, Joachimówce, Kaszowo, Gogołowicach, Gruszeczce, Miłosławicach i Miliczu, a także 80 tys. zł – na uzbrojenie gminnych terenów pod zabudowę. Natomiast na budowę sali gimnastycznej przy SP2 w Miliczu wydano w I półroczy tylko 27,2 tys. zł.
Z kolei z 48 inwestycji jednorocznych, których koszt szacowany jest w sumie na 1 mln 399 tys. zł, a które w głównej mierze realizowane są w ramach funduszu sołeckiego i Inicjatywy Lokalnej, sfinansowano w I półroczu zadania na łączną kwotę 207 tys. zł.

Zadłużenie gminy
W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano na koniec roku wypracowanie nadwyżki w wys. 2 mln 460 tys. zł, jednak pierwsze półrocze, zamiast nadwyżki, gmina zamknęła deficytem w wys. 921,2 tys. zł. Na koniec czerwca gmina miała niezapłacone rachunki na łączną kwotę 5 mln 57 tys. zł, z czego 241 tys. zł stanowiły zobowiązania przeterminowane. 
Na koniec I półrocza gmina miała zobowiązania długoterminowe w wys. 51 mln 929 tys. zł. Składają się na nie obligacje wyemitowane przez gminę na łączną kwotę 48 mln 165 tys. zł, kredyt w rachunku bieżącym w wys. 3 mln 613 tys. zł, a także leasing na zakup samochodu służbowego w wys. 151 tys. zł.


Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5597