www.glosmilicza.pl

:: Będzie konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-05-07 09:19:29)

Rada Miejska w Miliczu na nadzwyczajnej sesji 30 kwietnia większością głosów podjęła decyzję o wprowadzeniu dla niepublicznych przedszkoli konkursu ofert, w wyniku którego wybrane zostaną placówki sprawujące opiekę nad dziećmi w systemie złotówkowym. Nowe zasady mają obowiązywać już od września tego roku.

Ze względu na pandemię koronawirusa sesja Rady Miejskiej a także posiedzenie komisji budżetowej, które odbyło się dzień wcześniej, były prowadzone w formie wideokonferencji – radni widzieli się i słyszeli, siedząc przed swoimi komputerami w domu lub w swoim zakładzie pracy. Jedynie przewodniczący Rady Edmund Bienkiewicz, przewodnicząca komisji budżetowej Halina Smolińska oraz radna Marzanna Łabaczuk przebywali podczas obrad w Urzędzie Miejskim, lecz każde z nich było w oddzielnym pomieszczeniu. 

Zmiana reguł w finansowaniu przedszkoli
Projekt uchwały w sprawie konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli był przedmiotem długiej dyskusji zarówno na posiedzeniu komisji budżetowej, jak i na sesji. 
Obecnie wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie gminy, za wyjątkiem placówki w Gądkowicach, mają podpisaną z gminąumowę na świadczenie swoich usług w tzw. systemie złotówkowym – rodzice za pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu nic nie płacą, a za każdą kolejną godzinę uiszczają tylko 1 zł. Przedszkola natomiast na każde dziecko otrzymują od gminy kwotę równą utrzymaniu jednego dziecka w przedszkolu samorządowym; obecnie jest to kwota 692,84 zł miesięcznie. W gminie Milicz do sytemu złotówkowego mogło przystąpić każde przedszkole niepubliczne, które wyraziło taką chęć. Obecnie ma się to zmienić – gmina ogłaszać będzie konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i w oparciu o szczegółowe kryteria wybierana będzie tylko taka liczba przedszkoli, by zaspokoić zapotrzebowanie gminy na opiekę przedszkolną i realizację obowiązku przedszkolnego. Gmina ma bowiem obowiązek zapewnić darmowe przedszkole każdemu dziecku w wieku przedszkolnym, jeśli rodzice z takim wnioskiem do gminy wystąpią. 
Konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli ma być ogłoszony prawdopodobnie już w czerwcu, a nowy system obowiązywałby już od września tego roku, czyli od nowego roku szkolnego.
Jak wyjaśniał sekretarz gminy Dariusz Moczulski, ustawa o systemie oświaty, która obowiązuje od 2018 r., nakłada na gminę obowiązek wybierania niepublicznych przedszkoli do systemu złotówkowego w oparciu o konkurs ofert. Sekretarz poinformował również, że dla gminy wiążą się z tym duże oszczędności – jeszcze w tym roku gmina zaoszczędziłaby 100-150 tys. zł, a w skali całego roku byłaby to oszczędność rzędu 300-400 tys. zł, począwszy od 2021 r. Wynika to z tego, że dotacje gminne dla niepublicznych przedszkoli, które są poza systemem złotówkowym, są niższe – na jedno dziecko wynoszą 75 proc. kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym, a w przypadku systemu złotówkowego jest to 100 proc. 

Jest już po rekrutacji
Zarówno na posiedzeniu komisji budżetowej, jak i na sesji wiele zastrzeżeń do projektu uchwały zgłosiła radna Alicja Szatkowska, przewodnicząca komisji społecznej Rady Miejskiej, a jednocześnie prezes MSPDiON, które również prowadzi przedszkole w systemie złotówkowym. Radna stwierdziła, że konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli jest wprowadzany w pośpiechu, bez rzetelnego omówienia, i nawet komisja społeczna, której przewodniczy, a której domeną jest również oświata, nie miała możliwości „przepracowania” przygotowanego przez burmistrza projektu uchwały. Radna przypomniała przy tym, że 30 marca zakończyła się tegoroczna rekrutacja do wszystkich przedszkoli w gminie, więc wprowadzanie teraz przez gminę konkursu ofert jest zmianą reguł w trakcie gry. – Rodzice wybierali przedszkola wierząc, że ich przedszkole będzie złotówkowe – argumentowała. Alicja Szatkowska zwróciła się też z prośbą o wycofanie projektu uchwały z obrad sesji, aby komisja społeczna mogła na spokojnie projekt ten przeanalizować. Poparł ją radny Paweł Wybierała, stwierdzając, że ogłaszanie konkursu ofert po zakończonej już rekrutacji do przedszkoli stanowić będzie ogromną perturbację i dla rodziców, i dla dzieci. Z kolei radny Andrzej Nestoruk wytknął włodarzom, że zamierzają wprowadzić konkurs ofert dopiero teraz, choć ustawa oświatowa, która to reguluje, obowiązuje już od 2 lat. – I od 2 lat łamiemy prawo – stwierdził. Radny zgłosił też zastrzeżenia do zapisu w uchwale, mówiącego, iż konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli będzie ogłaszany przez gminę co roku. Tu podał przykład 3-letniego dziecka, które w jednym roku dostanie się do przedszkola „złotówkowego”, a gdy w kolejnym roku przedszkole to nie zostanie przez gminę wybrane do systemu złotówkowego, dziecko to będzie zmuszone zmienić przedszkole na kolejne „złotówkowe”, bo rodzice nie będą chcieli płacić za jego pobyt w przedszkolu, które naliczać będzie już opłaty. – To nie jest w porządku – podsumował. Tu wątpliwości rozwiewał sekretarz Moczulski, informując, że dziecko, które rozpocznie edukację w przedszkolu „złotówkowym”, już przez cały czas będzie do niego chodziło, a rodzice nie będą ponosić opłat, bez względu na to, czy w kolejnych latach przedszkole to będzie „złotówkowe”, czy też nie.

Gmina szuka 
oszczędności
O konieczności wprowadzenia konkursu ofert mówił z kolei na sesji burmistrz Piotr Lech, argumentując, że z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne wpływy do budżetu gminy będą niższe od zakładanych. Na dodatek gmina otrzyma o 500 tys. zł mniej subwencji oświatowej od pierwotnie obiecywanej. – A jeszcze w tej subwencji będziemy musieli wypłacić podwyżki dla nauczycieli, więc ta luka w oświacie wyniesie w sumie 1 mln zł – podkreślił burmistrz. 
Również radna Halina Smolińska na posiedzeniu komisji budżetowej wskazywała na konieczność szukania oszczędności w budżecie. – Jeśli chodzi o oświatę sytuacja w budżecie robi się dramatyczna – mówiła. Dodała przy tym, że rodzice, którzy nie zdecydują się na przedszkole „złotówkowe”, będą mogli pokryć opłatę za przedszkole z wypłaty 500+. – To jest brutalne, ale musimy też patrzeć na drugą stronę medalu – podsumowała. 
Na sesji wątpliwości zgłaszał jednak radny Nestoruk, pytając, z czego konkretnie mają wynikać oszczędności po wprowadzeniu konkursu ofert. Wskazywał, że w niepublicznych przedszkolach jest teraz ponad 300 dzieci, za które płaci gmina poprzez przekazywaną tym przedszkolom dotację, a przecież po ogłoszeniu konkursu ofert tych dzieci będzie dokładnie tyle samo, więc takie, widać, jest zapotrzebowanie. Kwestię tę wyjaśniał sekretarz Moczulski, informując, że przed ogłoszeniem konkursu ofert gmina zwróci się do rodziców przedszkolaków z niepublicznych przedszkoli, aby – jeśli są chętni na przedszkole „złotówkowe” – złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego, które jest „złotówkowe” z racji tego, że należy do gminy. Od liczby złożonych wniosków uzależniona będzie liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych zgłoszona w konkursie ofert dla niepublicznych przedszkoli. – Nie wszyscy rodzice taki wniosek złożą, bo nieraz decydują inne względy przy wyborze przedszkola, np. odległość od miejsca zamieszkania czy oferta edukacyjna danego przedszkola – wyjaśniał. 
Ostatecznie, gdy przyszło na sesji do głosowania projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, na 19 radnych uczestniczących w sesji 15 opowiedziało się „za”: Edmund Bienkiewicz, Wiesław Cerazy, Piotr Czajkowski, Jadwiga Janczura, Andrzej Kubiak, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Leszczyszyn, Marzanna Łabaczuk, Katarzyna Makowiecka, Alicja Przybylska, Halina Smolińska, Bartłomiej Szmigiel, Włodzimierz Świrkowicz, Arkadiusz Tutak i Wojciech Wencek. Przeciwni byli Alicja Szatkowska i Leszek Żuber, a od głosu wstrzymali się Piotr Boliński i Andrzej Nestoruk. W sesji nie uczestniczyli Dorota Folmer oraz Paweł Wybierała.

Grażyna 
Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: www.glosmilicza.pl/news.php?id=5636